GDPR

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť CITY GLORY s.r.o., 29. augusta 23, 811 09 Bratislava, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 168164/B, IČO: 55 330 614  (PREVÁDZKOVATEĽ), uchováva a spracováva osobné údaje (OÚ) v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a tiež podľa zákona  č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZÁKON).

1.1 Aké OÚ od vás zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme?

Aby sme vedeli správne určiť vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od vás v niektorých prípadoch vaše OÚ. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním OÚ. 

Údaje zbierame od svojich zákazníkov viacerými spôsobmi – pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresu, platobné údaje a telefónny a emailový kontakt. 

Pri každom kroku sa prevádzkovateľ riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami. OÚ sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s vami. Ďalej na marketingové účely prevádzkovateľa a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely.

Viac je uvedené v ods. 2 Účel spracúvania OÚ a právny základ spracúvania OÚ, ods. 3 Registrácia (vytvorenie užívateľského účtu) a ods. 4 Mladší ako 16 rokov.

1.2 Ako chránime vaše OÚ a komu ich poskytujeme?

Dôvernosť vašich OÚ berieme veľmi vážne a preto sa zaväzujeme, že vaše OÚ nebudú vydané tretím stranám, s výnimkou  subdodávateľov a sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby.

Subdodávateľom a sprostredkovateľom však poskytujeme len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

Zabezpečujeme, aby výber našich subdodávateľov a spracúvanie OÚ u našich subdodávateľov boli v súlade s GDPR.

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Prijali sme všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných OÚ, a to najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie. Vaše OÚ sú uložené na serveroch prevádzkovateľov našich webových stránok a prevádzkovateľov cloudových a hostingových služieb, ktoré sú primerane zabezpečené. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán.

Viac je uvedené v ods. 5 Tretie strany, ods. 6 Prenos OÚ do tretích krajín, ods. 7  Bezpečný prenos OÚ a ods. 10 Cookies.

1.3 Ako môžem zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť svoje OÚ?

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti odoslanej na poštovú alebo emailovú adresu prevádzkovateľa. Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka, budú osobné údaje z databázy vymazané a prevádzkovateľ ich nebude ďalej spracovávať.

Viac je uvedené v ods. 9 Práva dotknutej osoby (kupujúceho) a ods. 11 Kontaktné údaje prevádzkovateľa.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 Eshop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom webovej stránky bratislava.cityglory.sk  medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, email, telefónne číslo a vaše platobné údaje. Email a telefónny kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok. Na váš email budú zasielané informácie k potvrdeniu objednávky a faktúra.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA), spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)  t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím políčka pri odoslaní objednávky. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, sms informácie o produktoch a novinkách. Ak si dotknutá osoba neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási vo svojom užívateľskom účte alebo linkom po prijatí newslettera.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a  GDPR a ZÁKONA).

2.3 Štatistické účely -  na získanie informácií pre potreby podnikania prevádzkovateľa, jeho ďalšieho smerovania a pre vylepšenie poskytovaných služieb prevádzkovateľa, spracúvame OÚ aj na štatistické účely. Výsledkom takéto spracúvania však nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. počet kupujúcich, ekonomické štatistiky a pod.).

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na právnom základe (čl. 89 GDPR). 

2.4 Všetky OÚ sú spracovávané len za vyššie uvedeným účelom a na nevyhnutný čas, bližšie uvedený v ods. 8 Doba spracúvania OÚ.

3. REGISTRÁCIA (VYTVORENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU)

Kupujúci môže na stránke prevádzkovateľa nakupovať bez registrácie alebo si môže vytvoriť užívateľský účet, ak udelí prevádzkovateľovi súhlas a to odkliknutím políčka pri registrácii. Pre vytvorenie užívateľského účtu poskytujete údaje meno, priezvisko, adresu, email, telefónne číslo a vaše platobné údaje. 

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a  GDPR a ZÁKONA).

4. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb spoločnosti spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Stránka prevádzkovateľa nie je priamo určená osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Stránka prevádzkovateľa nie je určená na nákup osobám mladším ako 16 rokov.

 5. TRETIE STRANY

Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy a počas poskytovania našich služieb sú OÚ poskytnuté aj tretím stranám. Patria medzi nich zmluvní partneri zabezpečujúci chod stránky, poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (Microsoft, Apple, Google), poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb, poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovania a uchovávanie dát (Google Analytics), prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti, banky, poskytovatelia služieb pre zasielanie newsletteru a podobne.

6. PRENOS OÚ DO TRETÍCH KRAJÍN

Ak to nie je nevyhnutné, obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy OÚ do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Avšak, niektorí z našich subdodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov OÚ môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Spoločnosti, ktoré sú certifikované podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) schváleného Komisiou (EÚ) sa však považujú za podniky, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Každý prenos OÚ mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania GDPR.

 

Prevádzkovateľ využíva online aplikáciu na zasielanie Newslettrov (Mailchimp a pod.) a služby poskytovateľov štatistických analýz (Google). V oboch prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu OÚ do USA, a to v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, ktorou sa zaviedol tzv. Privacy Shield. Títo poskytovatelia služieb ďalej poskytli primerané záruky a bezpečnosť OÚ a zaručujú sa, že OÚ spracúvajú v zmysle zásad GDPR.

7. BEZPEČNÝ PRENOS OÚ

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako i internetová stránka prevádzkovateľa sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na stránke prevádzkovateľa bratislava.cityglory.sk,  prístup k vášmu užívateľskému účtu máte iba vy, preto dbajte, aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

8. DOBA SPRACÚVANIA OÚ

Kupujúci súhlasí so spracovaním OÚ odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok, počas trvania existencie užívateľského účtu kupujúceho alebo do doby vybavenia všetkých objednávok kupujúceho, a v prípade, ak si kupujúci nevytvoril užívateľský účet, po dobu 5 rokov, pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1.

Kupujúci súhlasí so spracovaním OÚ odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok, po dobu 1 roka, pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (KUPUJÚCEHO)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo podať návrh na začatie konania.

 9.1 Právo na opravu

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 9.2 Právo na výmaz

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa ods. 2.1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa ods. 2.2 a týka sa to priameho marketingu,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 9.3 Právo na prenosnosť údajov

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 9.4 Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby, na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 9.5 Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 9.6 Právo na prístup k informáciám

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informáciách o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ (bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ),
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, v tomto prípade poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade je povinný kupujúceho informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom, akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska ochrany OÚ a poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva, len dotknutej osobe osobne.

 9.7 Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať informácie  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní OÚ porušené, dôkazy.

Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

10. COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ informuje o používaní cookies na stránke bratislava.cityglory.sk  a o možnosti zmeny nastavenia internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

10.1 Používanie cookies

Web stránka prevádzkovateľa používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránky prevádzkovateľa vyjadrujete prevádzkovateľovi súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

10.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Cookies, ktoré prevádzkovateľ používa, nepoškodzujú váš počítač.

10.3 Druhy cookies.

Cookies prevádzkovateľ používa s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať svoje služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Použité môžu byť cookies  dočasné (zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete) a trvalé (zostávajú uložené v zariadení dlhšie (doba ponechania cookie v zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení prehliadača) alebo kým ich ručne neodstránite).

Základné súbory cookie tvoria základ pre prevádzku webovej stránky prevádzkovateľa a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. predvyplnenie formulárov pri opätovnej návšteve a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našej stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránky.

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našej webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

10.4 Zmena v nastavení cookies.

Cookies, ktoré prevádzkovateľ používa, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači kontrolovať a/alebo odstrániť podľa uváženia - jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania OÚ je možné prevádzkovateľa kontaktovať poštou alebo emailom:

CITY GLORY s.r.o.

29. augusta 23, 811 09 Bratislava

Email: bratislava@cityglory.sk

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.06.2023.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.