Terms & Conditions

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom webovej stránky bratislava.cityglory.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu bratislava.cityglory.sk je spoločnosť:

CITY GLORY s.r.o., 29.augusta 23, 81109 Bratislava

IČO: 55 330 614, IČ DPH: SK2121951810

Adresa na vrátenie tovaru:

CITY GLORY s.r.o., Rebarborova 35, 821 07 Bratislava, Slovensko

Číslo účtu IBAN: SK36 8330 0000 0025 0256 1130 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami bratislava.cityglory.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami bratislava.cityglory.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Tovar, ceny a poštovné

Ceny uvedené na webovej stránke bratislava.cityglory.sk sú vrátane aktuálnej sadzby DPH, ale nezahŕňajú poštovné. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka – kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na webovej stránke bratislava.cityglory.sk počas určitej doby neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Predávajúci si vyhradzuje si právo akýkoľvek výrobok alebo službu kedykoľvek stiahnuť.

Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť objednávky. Cena každého spôsobu dodania je jasne uvedená v sekcii Košík. Štandardný poplatok za dodanie na adresu prostredníctvom kuriéra (GLS, Packeta) je 4 Eur, za dodanie na odberné miesto (GLS parcel box, Packeta Výdajné miesto) je 3 Eur. V prípade objednávky nad 100 Eur kupujúci poštovné neplatí. Za dodanie tovaru na dobierku je účtovaný poplatok vo výše 1 Euro.

V prípade, že predávajúci nie je schopný objednávku dodať kompletne, rozdelí ju na viac objednávok, a to bez príplatku za následné dodávky.

4. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy, zrušenie objednávky

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Dokončenie objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. 

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho a formulár na odstúpenie od zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim, a to elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk zaslaným e-mailom na adresu bratislava@cityglory.sk.

5. Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. 

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok. 

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6. Spôsoby platby

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Rýchla online platba prostredníctvom platobnej brány Comgate

Online bankový prevod je platba prostredníctvom internetového bankovníctva s okamžitým potvrdením úhrady. Online bankový prevod prostredníctvom internetového bankovníctva je k dispozícii pre klientov Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a VÚB Banky.

Zo zoznam bánk si kupujúci vyberie svoju banku. Po výbere banky má kupujúci  možnosť zaplatiť platbu prostredníctvom QR kódu, alebo klikne na „Zaplatiť v internetovom bankovníctve“ a je presmerovaný do internetového bankovníctva. Po prihlásení sa do internetového bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá kupujúci možnosť meniť čiastku, variabilný symbol ani banku príjemcu. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu kupujúceho späť do e-shopu. 

Pre klientov iných bánk je k dispozícii bankový prevod, pri ktorom kupujúci uhrádza platbu prostredníctvom internetového bankovníctva. Údaje k platbe je v tomto prípade potrebné zadať ručne, alebo prostredníctvom QR kódu.

Po kliknutí na možnosť „Ostatné banky“ sa kupujúcemu zobrazia údaje potrebné k platbe, ako je čiastka, variabilný symbol a banka príjemcu. Kupujúci sa prihlási do svojho internetového bankovníctva, kde môže zaplatiť pomocou QR platby, alebo zadá údaje pre platbu ručne a úhradu potvrdí. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu kupujúceho späť do e-shopu.

Poskytovateľom služieb platobnej bány Comgate je spoločnosť ComGate Payments, a.s. Viac informácií je možné získať na tomto odkaze: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontaktné údaje v prípade otázok či reklamácií k platbám prostredníctvom platobnej brány Comgate:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 • Bankový prevod 

Po prijatí objednávky s platbou prostredníctvom bankového prevodu je predávajúci povinný bezodkladne zaslať kupujúcemu údaje potrebné pre realizáciu platby, a to najmä číslo účtu a variabilný symbol. Platbu kupujúci uhrádza vopred na bankový účet predávajúceho vedený vo Fio banke - číslo účtu IBAN: SK36 8330 0000 0025 0256 1130. Po prijatí platby predávajúci odošle tovar kupujúcemu a taktiež ho informuje o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

 • Dobierka

Po prijatí objednávky s platbou na dobierku dôjde k platbe kúpnej ceny v hotovosti, a to pri prevzatí tovaru.

Pri všetkých možnostiach platby je kupujúci povinný spoločne s kúpnou cenou zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho vystavený formou elektronickej faktúry. Elektronickú faktúru si môže kupujúci kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o odoslaní objednávky.

7. Dodacie podmienky

Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo Packeta,
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu vybranej výdajne GLS Parcel Box alebo Packeta Výdajné miesto
 • osobný odber v sieti našich partnerov.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

Predávajúci sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a poradí, v ktorom sú prijaté, primárne v nasledujúci pracovný deň, alebo pri vyššom počte objednávok alebo pri neočakávaných udalostiach môže byť dodacia lehota posunutá na viac pracovných dní, spravidla v lehote od 2 až do 4 pracovných dní po potvrdení objednávky. Po odoslaní/potvrdení objednávky predávajúci kupujúcemu odošle e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní objednávky.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V nepravdepodobnom prípade, ak by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, má kupujúci právo objednávku zrušiť.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

8. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Objednávku môže kupujúci zrušiť alebo vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci už za tovar zaplatil, bude mu platba vrátená, po odčítaní štandardných nákladov na dopravu vo výške 4 Eur resp. 3 Eur za vrátenie tovaru, nakoľko predávajúcemu tieto náklady vznikli. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne, že si určité položky tovaru ponechá a svoju objednávku zruší len čiastočne, náklady na doručenie mu taktiež vrátené nebudú.

V prípade ak si kupujúci praje odstúpiť od zmluvy, zašle predávajúcemu oznámenie písomne, prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk, zaslaným e-mailom na adresu bratislava@cityglory.sk, v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

V prípade zrušenia objednávky, predávajúci dáva kupujúcemu ako možnosť voľby vrátenia tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (GLS). Táto služba vrátenia tovaru je spoplatnená sumou 4 Eur, a túto hradí kupujúci. V prípade záujmu o túto službu, kupujúci upovedomí predávajúceho, že má záujem o vrátenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, následne predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie zrušenej objednávky u kupujúceho prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Po prevzatí zrušenej objednávky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, predávajúci kupujúcemu vráti platbu za zrušenú objednávku (zníženú o náklady na dopravu vo výške 4 Eur resp. 3 Eur) do 14 dní.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Predávajúci zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s vyššie uvedeným za predpokladu, že tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ho dostal – t. j. tovar nesmie byť poškodený, znečistený, použitý a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (viď vyššie).

9. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť,

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Pri uplatnení reklamácie v zákonnej záruke je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe alebo prípadným záručným listom. Súčasne je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk, a spolu s ním doručiť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach ako adresa na vrátenie tovaru v bode 1. týchto obchodných podmienok, reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú kupujúcemu známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 19.06.2023.

V prípade vzniknutého sporu sa kupujúci v postavení spotrebiteľa môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorý je v Slovenskej republike Slovenská obchodná inšpekcia – https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Používaním webovej stránky predávajúceho bratislava.cityglory.sk alebo objednaním tovaru, vyjadrujte svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „obchodné podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením objednávky sa uistite, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a porozumeli ich zneniu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Na každú objednávku sa vzťahuje tá verzia obchodných podmienok, ktorá bola zverejnená na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk v čase odoslania/potvrdenia danej objednávky.

Posledná zmena 19.06.2023.