Reklamácie a zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim, a to elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk zaslaným e-mailom na adresu bratislava@cityglory.sk.

 

Formulár na zrušenie Objednávky (storno)

 

 

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Objednávku môže kupujúci zrušiť alebo vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci už za tovar zaplatil, bude mu platba vrátená, po odčítaní štandardných nákladov na dopravu vo výške 4 Eur resp. 3 Eur za vrátenie tovaru, nakoľko predávajúcemu tieto náklady vznikli. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne, že si určité položky tovaru ponechá a svoju objednávku zruší len čiastočne, náklady na doručenie mu taktiež vrátené nebudú.

V prípade ak si kupujúci praje odstúpiť od zmluvy, zašle predávajúcemu oznámenie písomne, prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk, zaslaným e-mailom na adresu bratislava@cityglory.sk, v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

V prípade zrušenia objednávky, predávajúci dáva kupujúcemu ako možnosť voľby vrátenia tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Táto služba vrátenia tovaru je spoplatnená sumou 4 Eur, a túto hradí kupujúci. V prípade záujmu o túto službu, kupujúci upovedomí predávajúceho, že má záujem o vrátenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, následne predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie zrušenej objednávky u kupujúceho prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Po prevzatí zrušenej objednávky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, predávajúci kupujúcemu vráti platbu za zrušenú objednávku (zníženú o náklady na dopravu vo výške 4 Eur resp. 3 Eur) do 14 dní.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Predávajúci zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s vyššie uvedeným za predpokladu, že tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ho dostal – t. j. tovar nesmie byť poškodený, znečistený, použitý a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (viď vyššie).

Adresa na vrátenie tovaru: 

CITY GLORY s.r.o., Rebarborova 35, 821 07 Bratislava, Slovensko

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť,

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Pri uplatnení reklamácie v zákonnej záruke je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe alebo prípadným záručným listom. Súčasne je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je  dostupný na webovej stránke predávajúceho bratislava.cityglory.sk, a spolu s ním doručiť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach ako adresa na vrátenie tovaru v bode 1. týchto obchodných podmienok, reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Adresa na vrátenie tovaru: 

CITY GLORY s.r.o., Rebarborova 35, 821 07 Bratislava, Slovensko

 

Formulár na reklamáciu